Návod na obsluhu  
     
  Elektronický jedálny lístok bol vytvorený na vizualizáciu jedálneho lístka reštaurácie. Naším prvoradým cieľom bol tvoriť lacné a jednoduché riešenie, a preto sme úlohu riešili s internetovým databázovým systémom. V reštauráciach je už samozrejmosťou voľne prístupný WIFI pre hostí, a väčšina z nás už vlastní mobilné telefóny, ktoré majú prístup na internet. Tieto zariadenia môžu slúžiť ako jedálny lístok reštaurácie.
     Program má dve časti. Prvá časť pre zákazníkov na prezeranie ponuky, a druhá časť  pre reštauráciu, na doplnenie a opravu údajov v jedálneho lístka.
 
     
  Program pre zákazníkov  
     
  Program pre zákazníkov je samostatná web strana - subdoména strany netmenu.org, v tvare vašemeno.netmenu.org, kde môžu len listovať v jedálnom lístku. ( príklad: bastyakn.netnemu.org  ) Úvodná strana programu slúži na výber jazyka (max. 6 jazykov), je tu  možnosť zverejniť niektoré dôležité informácie o reštaurácie, ako otváracie hodiny fotky a pod. a je tu aj databáza alergénov. Úvodná obrazovka DEMO jedálneho lístka je na Obr. č. 1  
 
Obr. č. 1
 
     
      Po výbere požadovaného jazyka s kliknutím na zástavu  sa zobrazí prvá strana ponuky so zoznamom skupiny  jedál. Obrazovka skupiny jedál je na Obr. č. 2.  
     
 
Obr. č. 2
 
  Navigácia na obrazovke: Kliknutím na červenú šípku na ľavej strane obrazovky ideme na predchádzajúcu stranu, t.j. na stranu s výberom jazyka, a s kliknutím na názov skupiny alebo na červenú šípku na pravej strane obrazovky v požadovanom riadku sa zobrazí zoznam jedál v požadovanej skupine. Zoznam jedál v skupine je na obr. č. 3.  
     
 
Obr. č. 3.
 
  Navigácia na obrazovke je rovnaká ako predtým. Kliknutím na červenú šípku na ľavej strane obrazovky ideme na predchádzajúcu stranu, t.j. na stranu so zoznamom skupiny jedál, a s kliknutím na názov jedla alebo na červenú šípku na pravej strane obrazovky v požadovanom riadku sa zobrazí podrobný popis vybratého jedla. Výber je na obr. č. 4.  
     
 
Obr. č. 4.
 
  Navigácia na obrazovke je podobná ako predtým. Kliknutím na červenú šípku na ľavej strane obrazovky ideme na predchádzajúcu stranu, t.j. na stranu so zoznamom jedál v skupine. V strednej časti obrazovky sú uvedené kódy alergénov ( A: 1,12 ). S kliknutím na kód alergénov sa zobrazí zoznam alergénov ktoré obsahuje vybrané jedlo, s obrázkami a vo Vami vybranom jazyku ( obr. č. 5 ). V dolnej časti obrazovky sú tri ponuky k výberu. Ponuku môžeme otvoriť červenými šípkami pod obrázkami.  Strana s ponukou je na obr. č. 6.  
     
 
Obr. č. 5.
 
     
 
Obr. č. 6.
 
     Navigácia na obrazovke je podobná ako predtým. Kliknutím na červenú šípku na ľavej strane obrazovky ideme na predchádzajúcu stranu, t.j. na podrobný popis vybraného jedla. S kliknutím na kód alergénov sa zobrazí zoznam alergénov ktoré obsahuje vybrané jedlo.
    S tým sme vyčerpali možnosti programu pre zákazníkov. Je to plnohodnotný interaktívny jedálny lístok čo je možné rýchlo, jednoducho doplniť a zmeniť s programom pre prihláseného užívateľa ( administrátora jedálneho lístka reštaurácie ). Tieto funkcie sú uvedené v nasledujúcom časti návodu.
 
     
  Program pre administrátora  
     
    Na prácu so skupinami jedlá slúži strana s názvom "Skupiny jedál" v menu riadku - Môj jedálny lístok. Je tu možné doplniť a opraviť zoznam skupiny jedál. Strana je na obr. č. 7.  
     
 
Obr. č. 7
 
  Tabuľku skupiny jedál doplníme s novým záznamom s vyplnením údajov na hornej časti obrazovky, t.j. názov skupiny v požadovaných jazykoch, číslo skupiny slúži na určenie poradia skupiny v zoznamoch na jedálnom lístku.  Nájdete tu ešte tlačítko s názvom "Zakázať skupinu". Po zapnutí označená skupina nebude viditeľná v jedálnom lístku pre zákazníkov. Po vyplnení údajov požiadavku na zápis treba potvrdiť s tlačítkom " Zapísať údaj ". Tlačítko " Koniec bez zápisu" slúži na opustenie programu bez zaevidovania údajov.
  V dolnej časti obrazovky je zoznam už zaevidovaných skupín. Tlačítko   slúži na opravu už zapísaných údajov. Zápis opravu treba potvrdiť v riadku s tlačítkom . Funkciu opravy môžeme opustiť bez zaevidovania zmien s tlačítkom . Tlačítko  slúži na vymazanie riadku zo zoznamu. Po zatlačení tlačítka mazanie, program Vás upozorní na mazanie čo treba potvrdiť, alebo ešte je možné zrušiť mazanie. V prípade že skupina obsahuje jedlá, skupinu nie možné vymazať. ( Treba najprv vymazať alebo  premiestniť všetky jedlá zo skupiny )
   Funkcia "Pridať obrázok" - tlačítko   v riadku slúži na prácu s obrázkom v riadku ( Obr. č. 8 ).
     
 
Obr. č. 8.
 
  V prípade prvého naplnenia obrázku pracujeme s tabuľkou na ľavej strane obrazovky "Doplnenie obrázku". S tlačítkom "Prehľadávať" vyberieme obrázok v vlastného počítača, ktorú  chceme naplniť. Po úspešnom výbere sa v kolónke vidíme názov súboru v prípade aj s  prístupovou cestou na počítači. Výber potvrdíme s tlačítkom "Zapísať". V prípade že nemáte vybratý súbor na zápis a zatlačíte tlačítko "Zapísať" bude priradený k riadku predvolený obrázok " Prázdny biely tanier".
Typy: Je podporovaný len obrázok s príponou .jpg, z bezpečnostných dôvodov je zakázané naplnenie veľkých súborov. Odporúčame naplniť obrázky max. 800x600, tak urýchlite prenos údajov. (Veľké obrázky sú automaticky zmenšené serverom.) V prípade ak pracujete so smartfónom alebo s tabletom tlačítko "Prehľadávať" Vám automaticky ponúka aj zabudovaný fotoaparát zariadenia, a preto vyrobenú fotku možno priamo naplniť.
   Ak k riadku už máte naplnený obrázok môžete vymeniť s tabuľkou "Výmena obrázku" na pravej strane obrazovky. Na výmenu platia také isté pravidlá ako na prvé doplnenie.
    Riadok bez fotky sa nezobrazí v zozname jedál, a preto neviete v ďalšom do tejto skupiny naplniť jedlo.
 
     
  Na doplnenie jedál do zoznamu slúži program "Zoznam jedál" ktorý je  menu riadku Môj jedálny lístok. Program najprv ponúka zoznam už zapísaných skupín Obr. č. 9.  
     
 
Obr. č. 9.
 
Na tejto strane vyberieme skupinu jedál s ktorou chceme pracovať s kliknutím na znak šípky na pravej strane obrazovky. Po výbere budeme pracovať na strane "Zápis a oprava jedla". Strana je na obr. 10.
     
 
Obr. č. 10.
 
  V hornom riadku sú zobrazené údaje o množstve predplatených, obsadených a voľných riadkoch v tabuľke. S tlačítkom šípka vľavo sa dostanete na predchádzajúcu stranu (" Skupiny jedál"). Horná tabuľka slúži na zaevidovanie nového jedla do databázy. Kolónky Jedlo - názov, popis, cena, kalórie a váha sú jednoznačné, nepotrebujú vysvetlenie. Kolóna skryť - označenie znamená, že jedlo nebude zobrazené v programe pre zákazníkov. Kolónka "Alergény" obsahuje číselné kódy alergénov v jedle  rozdelené s čiarkami. Zoznam alergénov je na Obr. č. 11.  
     
 
Obr. č. 11.
 
  Kolónky "Ponuka 1, 2, 3" slúžia na výber položiek, ktoré chceme ponúkať k jedlu. Vybrané jedlá budú zobrazené na jedálnom lístku zákazníkov ako je na Obr. č. 4. Poradové číslo  slúži na určenie poradia jedla v zoznamoch na jedálnom lístku. Ponuka pri objednávke slúži na určenie skupiny jedla, ktorú vo funkcii "Objednávky - Pre obsluhy" program ponúka automaticky pre čašníka pre urýchlenie práce. Príklad - Hlavné jedlo je ponúkané bez prílohy,  v kolónke označíme prílohy, tak po objednávaní jedla program automaticky ponúka pre čašníka prílohy na výber.
   Zápis jedla potvrdíme s tlačítkom "Zapísať údaj".
   Dolná časť obrazovky obsahuje zoznam už zaevidovaných položiek v skupine. V riadkoch tlačítko  slúži len na opravu poradového čísla, názvu položky a na nastavenie tlačítka "Skryť". Tlačítko  slúži na vymazanie položky a tlačítka  slúžia na skok do programov "Oprava" "Obraz" a "Ponuka".
   S programom "Oprava" môžeme  zmeniť všetky údaje o jedle. Obr. č. 12.
 
     
 
Obr. č. 12
 
  So zmenou skupiny jedla položka bude preradená do novozvolenej skupiny. Prípadné zmeny treba potvrdiť s tlačítkom "Zapísať zmeny".
   Program "Obraz" slúži a zapísanie a zmenu obrázku k danej položke presne s takými podmienkami ako v zozname jedál. ( Obr. č. 8. ) Položka bez obrázku, na jedálnom lístku zákazníka bude zobrazená bez obrázku.
    Program "Ponuka" slúži na prácu s ponukami a jedálnom lístku. Strana je na Obr. č. 13.
 
     
 
Obr. č. 13
 
   Program ukáže zoznam jedál ku ktorím sme ponúkali vybranú položku. S tlačítkom "Zrušiť ponuky" môžeme s jedným ťahom zrušiť položku vo všetkých ponukách. V tomto prípade miesto týchto ponúk na jedálnom lístku zákazníka ostane prázdne. V zozname možno jednotlivo zmeniť ponuky s tlačítkom . Zmenu treba potvrdiť s tlačítkom .  
     
  Funkcia "Zoznamy pre tlač" slúži na zobrazenie jedál vo forme na tlač v členení podľa skupiny jedál vo vybranom jazyku. Strana je na Obr. č. 14.  
     
 
Obr. č. 14
 
  Po výbere požadovanej skupiny a jazyka s tlačítkom  sa zobrazuje strana vo formáte vhodná na tlač. Na strane je možnosť nastaviť veľkosť, druh a farbu písmena v nadpise a aj v zozname jedál, ďalej je možnosť nastaviť aj počet riadkov v zozname a požadovanú menu.  Na tlač zoznamu treba využiť možnosti použitého internetového prehliadača. ( Obr. č. 15.)  
     
 
Obr. č. 15
 
     
  Strana "Štatistika" obsahuje niektoré údaje o Vašom jedálnom lístku, ako počet predplatených jedál, počet zapísaných jedál, a počty návštev strany. ( Obr. č. 16.) Počet návštev jedálneho lístka je vlastne počet otvorení úvodnej strany zákazníkov (Obr. č. 1). Počet zobrazení jedál spolu je počet otvorení strany s podrobným popisom jedla ( Obr. č. 4.). S kliknutím na odkaz "Zoznam počtu zobrazení jedál" sa zobrazí zoznam všetkých jedál na Vašom jedálnom lístku s počtom zobrazení jedla na strane podrobný popis (Obr. č. 4.) Zoznam možno zoradiť s kliknutím na názov stlpca v zostupnej alebo v rastúcej poradí, tak môžete zistiť, ktoré jedlá sú najhladanejšie alebo najmänej hľadané. ( Obr. č. 17.)  
     
 
Obr. č. 16.

Obr. č. 17
 
     
  Objednávkový systém  
     
     Objednávkový systém k jedálnemu lístku je v menu riadku "Môj jedálny lístok - Objednávky" Nájdete tu tri ďalšie funkcie, a to program "Pre čašníka" na zaevidovanie objednávok, program "Výdajne miesto" s ktorým možno sledovať objednávky napr. pri barovom pulte,  v kuchyni a hneď možno pripraviť objednaný tovar. Zoznam sa automaticky obnovuje po 30 sekundách. Programy "Zostavy pre vedúceho" obsahujú zoznamy "Obrat za obdobie", "Počet predaných jedál" a "Mazanie objednávok".  
     
  Program "Pre čašníka" umožňuje zapísanie objednávok do databázy. Pre lepšie orientácie Vašu reštauráciu možno rozdeliť na miestnosti, ako napr.  jedáleň, kaviareň, bar, letná terasa a pod. V miestnostiach sú stoly podľa vlastného označenia. Čašník najprv vyberá miestnosť kde bude zaevidovať objednávky. Strana je na  Obr. č. 18.  
     
 
Obr. č. 18
 
   Miestnosť  vyberieme s kliknutím na červenú šípku v riadku, alebo s kliknutím na názov miestnosti. Po výbere sa zobrazí zoznam stolov v miestnosti. ( Obr. č. 19 )   
     
 
Obr. č. 19
 
  Navigácia na strane: Šípka na ľavej strane riadku - späť na predchádzajúcu stranu, šípka na pravej strane riadku a názov stola - objednávky vybraného stola. Strana objednávok stola je na Obr. č. 20.  
     
 
Obr. č. 20
 
  Na ľavej strane obrazovky je zoznam skupiny jedál s navigačnými šípkami na predchádzajúcu stranu, a na pravej strane sú zobrazené už objednané položky. Na tejto strane vyberieme s kliknutím na názov skupiny požadovanú skupinu. Obr. č. 21.  
     
 
Obr. č. 21
 
  Na ľavej strane obrazovky je zoznam jedál vo vybranej skupine s už známymi navigačnými šípkami na predchádzajúcu stranu, a na pravej strane obrazovky je zoznam už objednaných jedál. Novú položku do objednaných jedál pridáme s kliknutím na názov jedla na ľavej strane obrazovky.
Funkčné tlačítka pri objednaných položiek:
 X - vymazanie objednávky zo zoznamu. Pri mazaní program upozorní na zrušenie položky, čo je možné ešte stornovať. Položku ktorá bola už vydaná ( druhá fajka v zozname ), nie je možné  vymazať. ( na Obr. č. 21. polievky)
 1/2 - označenie malej porcie. Po kliknutí na ikonku  pri položke znak malej porcie bude označená ( prvá fajka v zozname ). Ďalšie kliknutie na tlačítko zruší polovičnú fajku.
 .+. - Pridanie požadovanej prílohy k objednávke Obr. č. 22.
 
     
 
Obr. č. 22
 
   Na ľavej strane obrazovky je navigačná šípka na predchádzajúcu stranu, a položka ku ktorému treba pripojiť prílohu. Na pravej strane obrazovky je zoznam objednaných položiek pri stole. Niektoré prehliadače zoznam ukážu až po kliknutí na "šípku dole"  v riadku "- BEZ PRÍLOHY-". V zozname vyberieme požadovanú položku a výber potvrdíme s červeným tlačítkom "Zapísať prílohu". V zozname objednaných jedál názov jedla bude doplnené s požadovanou prílohou. ( Obr. č. 21 - Vyprážaný rezeň + Varené zemiaky )
  Ak pri zapísaní jedla sme vyplnili kolónku "Ponuka pri objednávke" ( Obr. č. 10 ) po  zápise objednávky program automaticky ponúka zoznam jedál v tejto skupine.
 
     
    Program pre  "Výdajne miesto"  je zoznam objednávok v členení podľa stolov. ( Obr. č. 23. )  
     
 
Obr. č. 23
 
  Na pravej strane obrazovky v riadkoch tlačítko - OK -  slúži na označenie že položka bola vydaná pre zákazníka. Po označení položku už nie je možné stornovať. ( v programe pre čašníka Obr. č. 20,21 ). S odkazom v hornom riadku " Ukázať len nevybavené položky " prepneme na skrátený zoznam, kde nebudú zobrazené už vybavené položky. Zoznam sa automaticky obnovuje.
Funkcia "Účet" je na vystavenie účtu pre stôl. Strana je na Obr. č. 24.
 
     
 
Obr. č. 24
 
   Účet možno vytlačiť pomocou tlačovej funkcie použitého internetového prehliadača. Cena polovičnej porcie je prepočítaná podľa nastaveného koeficientu. Účet nie je daňovým dokladom, nenahradí registračnú pokladnicu. S funkciou "Ukončiť objednávku" uvoľníme stôl a môžeme zaevidovať novú objednávku pre nových hostí.
  Funkcia "Zostavy pre vedúceho" obsahuje tri zoznamy. Prvý zoznam "Obrat za obdobie" ukáže zoznam objednávok na vybrané obdobie s celkovým obratom. Obr. č. 25.
 
 
 
Obr. č. 25
 
   S tlačítkom "Verzia pre tlač" prejdete na stranu s verziou pre tlač. Možnosti  na tejto strane sú  rovnaké s funkciami na strane "Zoznamy pre tlač" Obr. č. 15. Na tlač je potrebné využiť možnosti použitého internetového prehliadača.
  Druhý zoznam "Počty predaných jedál" ukáže okrem obratu za vybrané obdobie, aj súhrn počtu predaných položiek. Obr. č. 26.
 
     
 
Obr. č. 26
 
   Funkcia tlačítka "Verzia pre tlač" je rovnaká ako u predchádzajúcich zoznamov.
   Funkcia "Mazanie objednávok" slúži na hromadné alebo jednotlivé mazanie už spracovaných a ďalej nepotrebných objednávok. Strana na mazanie je na Obr. č. 27.
 
     
 
Obr. č. 27
 
Vyberieme objednávky s dátumom zápisu od - do, následne v dolnej časti obrazovky sa zobrazí zoznam položiek. Vybrané riadky môžeme vymazať s jedným ťahom s kliknutím na tlačítko "Vymazanie vybratých", alebo jednotlivo po riadkoch s tlačítkom  v pravej stľpci tabuľky.
     
     

 
 Všetky práva vyhradené.